Genel

Etik Kurallar ve Yayın İlkeleri

Toplum ve Kültür Araştırmaları Dergisi (Journal of Social & Cultural Studies) Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Katkı Oranı, Çıkar Çatışması ve Alınan Destek Beyanı
Telif Hakkı Devir Sözleşmesi
 • Dergiye gönderilen bütün bilimsel yazılarda,  COPE (Committee on Publication Ethics)’un Editör ve Yazarlar için Uluslararası Standartları dikkate alınmalıdır.
 • Yazarların değerlendirilmek üzere bir makale gönderirken ORCID ID’lerini kullanmaları gerekir.
 • Makalelerin tüm versiyonlarının kısıtlama olmaksızın yazarın seçeceği  kurumsal veya kurumsal olmayan herhangi bir bir arşivde saklanmasına izin verilir.
 • Dergiye yüklene bütün makaleler için Turnitin veya Itenticate benzerlik programından rapor alınması şartı geçerlidir.
 • Gönderilecek olan makalelere Turnitin veya Itenticate intihal raporu da eklenmelidir.
 • “Toplum ve Kültür Araştırmaları Dergisi”nin (J-SCS) yayın dili Türkçe ve İngilizce’dir.
 • Dergi Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki kez çıkar. Yayın periyotları “yıl – sayı” şeklinde belirtilir.
Değerlendirme Süreci:
 • “Toplum ve Kültür Araştırmaları Dergisi” birinci yazarı “doktor” veya “doktora öğrencisi” unvanına sahip bütün araştırmacıların çalışmalarına açıktır. Birinci yazarı “doktor” veya “doktora öğrencisi” olan makalelerin ikinci, üçüncü ve dördüncü yazarlarının “doktor” veya “doktora öğrencisi” unvanına sahip olması zorunlu değildir. Bir makalede en fazla dört yazar ismi bulunabilir. Yazım kurallarına uygun olarak hazırlanmış olan makaleler editör incelemesinden geçtikten sonra hakem incelemesine sunulur. Dergide çift kör hakem uygulaması mevcuttur.
 • Hakemler makalede düzeltme isteyebilir, doğrudan ret veya kabul edebilir. Hakem değerlendirmesi sonu ret edilen makaleler için yazarı tarafından üçüncü bir hakem değerlendirmesi istenebilir, editör bu talebi uygun görürse makale üçüncü bir hakeme gönderilir. İki hakemden birinin kabul, diğerinin ret verdiği durumlarda ise editör makaleyi kabul ya da ret edebilir yahut üçüncü bir hakemden değerlendirme isteyebilir.
 • 2018 ve 2019 Yıllarında sadece sayı editörü gözetiminde yayımlanan dergi, 2020 yılı itibariyle alan editörleri tarafından da incelenmeye başlamıştır.
 • Dergiye başvurusu yapılan makalelerin işlem süresi metnin içeriğine, yazım kurallarına uygunluğuna, hakemlerin eleştirilerine ve yazarın düzeltme yaptığı süreye göre değişkenlik arz eder. Başvurusu alınmış olan bir makalenin değerlendirmesinin başvuru tarihinden sonra çıkacak ilk sayıdan önce tamamlanacağı garanti edilmez. 
Telif Hakları:
 • “Toplum  ve Kültür Araştırmaları Dergisi”nde yayımlanan makalelerin yazarları, aşağıdaki haklara halel gelmeksizin makalelerinin telif haklarından feragat ederler.
  • 1) Patent hakları;
  • 2) Yazar(lar)’ın CC-BY lisansı altındaki makaleleri aynen üçüncü şahısların kullanım hakkında olduğu gibi sınırlandırma olmaksızın kullanım hakları. (Yazar(lar)ın bundan sonraki kitaplarında veya diğer eserlerinde makalenin tamamını ücretsiz kullanma hakkı)
Ücret Politikası:
 • Yayınlar için eser sahiplerinden herhangi bir ücret alınmaz, editörlere, yayın kuruluna ve hakemlere ve eser sahiplerine herhangi bir ücret ödenmez. Dergide yayımlanması için iletişim adresine makale gönderen yazarların telif hakkı ile ilgili bu açıklamayı okuyup onayladığı kabul edilir.
Açık Erişim Politikası:
 • “Toplum ve Kültür Araştırmaları Dergisi” (J-SCS) sadece elektronik ortamda www.toplumvekultur.com ve dergipark.org.tr üzerinden yayımlanır, açık erişim politikasını benimser.
 • Dergiye gönderilen bütün yazılar, derginin lisanslandığı Creative Commons Attribution 4.0 International License şartlarını onayladığı kabul edilir. Creative Commons Attribution 4.0 International License gereğince eser, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.tr# de belirtilen şartlar kapsamında ticari amaç da dâhil olmak üzere her türlü amaç için her ortam veya formatta kopyalanabilir, yeniden dağıtılabilir ve eser üzerinde uyarlama yapılabilir.
 • “Toplum ve Kültür Araştırmaları Dergisi” (J-SCS),  Budapeşte Açık Erişim Bildirgesi’nde yer alan, hakemli dergi literatürünün açık erişimli olması girişimini destekler ve yayınlanan tüm yazıları herkesin ulaşabileceği bir ortamda ücretsiz olarak sunar. Bu bildirgede açık erişim, “bilimsel literatürün internet aracılığıyla finansal, yasal ve teknik bariyerler olmaksızın, erişilebilir, okunabilir, kaydedilebilir, kopyalanabilir, yazdırılabilir, taranabilir, tam metne bağlantı verilebilir, dizinlenebilir, yazılıma veri olarak aktarılabilir ve her türlü yasal amaç için kullanılabilir olması” anlamında kullanılmıştır. Bu sebeple bu dergide yer alan çalışmalar, yazarına ve özgün kaynağa atıfta bulunulduğu sürece, kullanılabilir. Bunlar için yazarlardan veya dergiden izin alınması gerekmez. Bu dergideki çalışmalara arama motorları, web siteleri, bloglar ve diğer dijital platformlar arasında ulaşılabilir. Dergimizin benimsediği bu açık erişim politikalarına http://www.budapestopenaccessinitiative.org/boai-10-translations/turkish-translation adresinden ulaşılabilir.
İntihal Politikası
 • Turnitin ve iThenticate – İntihali Engelleme Programları, akademik çalışmalardaki intihalleri tespit etmek amacıyla pek çok akademik dergide ve “Toplum ve Kültür Araştırmaları Dergisi”nde kullanılmaktadır. Program doğrudan akademik yayınların değerlendirilmesi ile ilgili kapsamlı bir akademik içeriğe sahiptir. Turnitin ve iThenticate’e yüklenen her belge büyük bir veri tabanındaki belgelerle karşılaştırılmaktadır.
 • Çalışmalarını gönderen yazarlar etik ihlal yapmadıklarını beyan etmiş sayılırlar.
 • Dergi editörleri raporları nitel ve nicel olarak inceler. Turnitin ve iThenticate programı aracılığıyla intihal yaptığı tespit edilen yazarların eserlerine dergimizde yer verilmez. Bu konuyla ilgili rapor yazara ve (gerekli görülmesi halinde) ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilir.  
Katkı Oranı, Çıkar Çatışması Ve Alınan Destek Beyanı:
 • Katkı oranı, çıkar çatışması ve alınan destek beyanı yukarıdaki form ile sunulmalıdır. Bu form makale ve diğer evraklarla beraber başvuru esnasında sisteme yüklenmeli veya e-posta ile editöre gönderilmelidir. İmzalı form gönderilmeksizin yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. 2023 yılından itibaren bu formlardaki beyanlara makale sonunda yer verilmektedir.
Yazarların Dikkat Etmesi Gereken Etik Kurallar:
 • Tüm yazarlar araştırmaya önemli ölçüde katkıda bulunmuş olmalıdır.
 • Yazarlar sayfa başında bulunan telif hakkı sözleşmesini okuyup, imzalayıp iletişim adresine göndermelidirler.
 • Tüm yazarlar, hatalı bilgileri geri çekmek veya düzeltmekle yükümlüdür.
 • Daha önce başka bir yazılı kaynakta yayımlanmış veya değerlendirme aşamasında olan eserler “Toplum ve Kültür Araştırmaları Dergisi” yayın sürecine kabul edilmezler. Yayımlanan yazılar ile ilgili bütün etik ve yasal sorumluluk yazarlarına aittir.
 • Makalelerde metin, şekil, çizim, bulgu ve sonuçların akademik yayın kurallarına uygun olarak yapıldığından ve hiçbir şekilde intihal içermediğine emin olunmalıdır.
 • Aşağıdaki durumlarda etik kurul raporunun sunulması zorunludur.
– Anket, mülakat, odak grup çalışması, gözlem, deney, görüşme teknikleri kullanılarak katılımcılardan veri toplanmasını gerektiren nitel ya da nicel yaklaşımlarla yürütülen her türlü araştırmalar,
– İnsan (materyal/veriler dahil) deneysel ya da diğer bilimsel amaçlarla kullanılması,
– Kişisel verilerin korunması kanunu gereğince retrospektif çalışmalar.
Etik kurul raporunu sunulan makalelerin dipnotlarında gerekli açıklama yer almalıdır.
 • Makalede adı ilk sırada yer alan yazar, sorumlu yazar olarak atanır ve tüm ortak yazarlar adına hareket eder, çalışmanın herhangi bir bölümünün doğruluğu veya bütünlüğü ile ilgili konuların uygun şekilde değerlendirilmesini sağlar.
 • Sorumlu Yazar aşağıdakilerden sorumludur:
  • Listelenen tüm yazarların, yazarların adları ve sıraları da dahil olmak üzere, makaleyi göndermeden önce onayladığından emin olmak;
  • Yayınlanmadan önce ve sonra dergi ile tüm ortak yazarlar arasındaki tüm iletişimi yönetmek;
  • Eserin yeniden kullanımı konusunda şeffaflık sağlamak ve yazıda yer alan yayınlanmamış herhangi bir materyalden editöre bahsetmek;
  • Tüm yazarların veri beyanlarına ilişkin açıklamaların, beyanların ve şeffaflığın uygun şekilde yazıya dahil edildiğinden emin olmak.
Editörlerin Dikkat Etmesi Gereken Etik Kurallar:
 • Alan editörleri ve sayı editörleri makalelerin özgün, bilimsel bir çalışma olup olmadığını yukarda belirtilen kriterlere göre inceleyecektir.
 • Turnitin veya Itenticate intihal programından alınmış intihal raporu sayı editörü tarafından değerlendirilecektir. Sorunlu görünen makaleler editör kurulu tarafından incelenecektir. Editör – Editör Kurulu tarafından uygun görülmeyen hiçbir makale için hakem değerlendirme süreci başlatılmayacaktır.
Hakemlerin Dikkat Etmesi Gereken Etik Kurallar:
 • Hakemler çalışmaları akademik kalite yönünden olduğu kadar https://publicationethics.org/guidance standartlarına ve genel uluslararası yayın etiğine uygun olup olmaması bakımından da değerlendireceklerdir.
 • Etik konularda hakemler ve editörler çapraz kontrol ilkesiyle çalışırlar.
 • Bir hakemin etik sorun sebebiyle ret verdiği bir çalışma editör veya editörler kurulu tarafından kabul edilemez.
 • Çift kör hakemlik uygulaması geçerli olan dergide hakemler ve yazarlar birbirlerinin ismini bilmezler.
 • Hakemler değerlendirdikleri makalelerle ilgili olarak raporları haricinde herhangi bir platformda sözlü ya da yazılı beyanda bulunamazlar.